• +45 58 264 398
 • mb@mb-sikring.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

 1. Gyldighed

 

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Tilbud

 

2.1 Afgiver MB Sikring tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

 

 1. Pris

 

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MB Sikring som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

3.2 Prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræftelse og levering sker ændring i udstyrets fabrikspris.

 

3.3 Handles der i fremmed valuta, betales i denne.

 

 1. Betaling

 

4.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

 

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre MB Sikring skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til MB Sikring, som om levering var sket til aftalt tid.

 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MB Sikring berettiget til at beregne morarenter efter MB Sikrings til enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% p.m..

 

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af MB Sikring, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

 1. Ejendomsforbehold

 

5.1 MB Sikring forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til MB Sikring eller til den, MB Sikring har til transporteret sin ret, jf. pkt. 15.

 

5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

 

5.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 

5.4 Køber har på MB Sikrings begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.

 

 1. Levering

 

6.1 Levering sker fra MB Sikring adresse, uanset om MB Sikring ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Til levering til byggepladsen hvor risikoen for byggematerialer overgår til byggeherren.

 

6.2 Leveringstiden er fastsat af MB Sikring efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er MB Sikring berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

 

6.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at MB Sikring er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

 1. Emballage / Forsendelsesomkostninger

 

7.1 Emballering og forsendelse via fragtmand sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

 

7.2 Efter afsendelse tages kun defekte varer, som er omfattet af garanti, retur efter særskilt aftale.

 

7.3 Eventuelle omkostninger som følge af producentansvar (tilbagetagningspligt) betales af køber.

 

 1. Produktinformation

 

8.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af MB Sikring for eller efter aftalens indgåelse, forbliver MB Sikrings ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 

8.2 MB Sikring forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

8.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af MB Sikring.

 

8.4 MB Sikring leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på dagen for aftalens indgåelse.

 

 1. Installation og ibrugtagning af udstyr.

 

9.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til udstyret.

 

9.2 Uanset om MB Sikring har foreslået udstyrets placering m.v., er det MB Sikring uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

 

9.3 Bygningens og gulvets eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

9.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, el-myndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.

 

9.5 Myndighedernes nægtelse af tilladelse til udstyrets brug er MB Sikring uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

 1. Mangler og reklamation

 

10.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

 

10.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give MB Sikring skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af MB Sikrings ansvar.

 

10.3 Efter MB Sikrings valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af MB Sikring, kan dog samme betingelser gælde mellem MB Sikring og køber som mellem MB Sikrings leverandør og MB Sikring, således at MB Sikring alene er ansvarlig over for køber i det omfang, MB Sikrings leverandør er ansvarlig over for MB Sikring. Disse betingelser skal i så fald MB Sikring oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.

 

10.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

 

10.5 MB Sikrings ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af MB Sikring i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

 

10.6 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager MB Sikring sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 10.5 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har, kunne anvendes som følge ad de i punkt 10.2 nævnte mangler.

 

10.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden MB Sikrings skriftlige samtykke fritager MB Sikring for enhver forpligtelse.

 

10.8 Brugt udstyr og brugte reservedele sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for MB Sikring for eventuelle mangler, herunder for følgeskader opstået i forbindelse hertil.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

 

11.1 Et erstatningskrav over for MB Sikring kan ikke overstige 75 % af fakturabeløbet for den solgte genstand.

 

11.2 MB Sikring hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

 

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for MB Sikring, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 

11.4 Det påhviler MB Sikring uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.

 

 1. Returnering

 

12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

 

12.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til MB Sikring i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang MB Sikring påføres forsendelsesomkostninger m.v., er MB Sikring berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod MB Sikring.

 

 1. Produktansvar

 

13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret

 

13.2 MB Sikring er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.

 

13.3 I den udstrækning, MB Sikring måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde MB Sikring skadesløs i samme omfang, som MB Sikrings ansvar er begrænset efter pkt. 11.

 

13.4 Disse begrænsninger i MB Sikrings ansvar gælder ikke, hvis MB Sikring har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

 

13.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

13.6 MB Sikring og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved retten i Næstved, der hermed er aftalt værneting.

 

 1. Transport af rettigheder og pligter

 

14.1 MB Sikring er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

 1. Tvistigheder

 

15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved retten i Næstved.

 

 

 

Således vedtager af MB Sikring september 2016